VANDA PLANTAE
ANSU

Standing out together. Dat is waar ANSU voor staat. Als specialist in de sierteelt focussen we uitsluitend op soorten die uniek zijn.

about us

ANSU

Privacyverklaring.

Wie is ANSU?
ANSU is een Nederlandse Vennootschap Onder Firma gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige vanda’s, zowel planten als snijbloemen. De vanda’s worden veredeld en vermeerderd in Thailand, de marketing en verkoop vindt plaats in Nederland. ANSU is tevens het merk waaronder eindproducten van de vanda planten en snijbloemen worden verhandeld.

De website www.ansu.eu is primair gericht op potentiele kopers. In het bijzonder worden door middel van de website de volgende doelen nagestreefd:

- Promotie van het merk ANSU, informatieverschaffing over de oorsprong, achtergrond, collectie, onderhoud en nieuwsupdates met betrekking tot de ANSU eindproducten;
- Verschaffen van contactgegevens voor de koop van ANSU planten en snijbloemen.

Inleiding
Naast algemene informatie, kunt u via de website www.ansu.eu ook met ons in contact treden. Dit betekent dat wij in het bezit komen van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. In het licht van de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), willen wij door middel van deze privacyverklaring uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt ANSU?
Wanneer u met ons in contract treedt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Uw (bedrijfs)naam en woon- of vestigingsplaats;
- Uw e-mailadres en telefoonnummer.

Voor welke doeleinden verwerkt ANSU uw gegevens?
ANSU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor het beantwoorden van uw concrete vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkrijgen van de ANSU eindproducten;

Waar worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in:

- Een intern relatiemanagementsysteem;
- De online storage van de e-mailcliënt (Outlook).

Recht op inzage
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een overzicht verstrekken van de onderstaande informatie:

- de verwerkingsdoeleinden;
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
- de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen.

Naast inzagerechten beschikt u overeenkomstig de AVG onder meer over de volgende rechten:

- het recht om ANSU te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
- het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw inzageverzoek per e-mail indienen via info@ansu.eu.

Recht van verzet en/of bezwaar
Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail naar info@ansu.eu. Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar per e-mail indienen via info@ansu.eu.

Recht op correctie en/of rectificatie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u ons in dat geval wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@ansu.eu.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@ansu.eu.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.

Wat voor cookies gebruikt Ansu?
Wij gebruiken uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Ansu gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Ansu niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy.

De bezwaartermijn
Ansu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen terwijl er geen legitiem belang blijkt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen. Zodra de 14 dagen zijn verstreken of het anderszins niet meer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om uw gegevensverwerking te waarborgen:

- ANSU heeft een officieel SSL-certificaat;
- ANSU heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook);
- ANSU slaat uw persoonsgegevens op een in een beveiligd relatiemanagement systeem.

Ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden maar dienen uitsluitend de commerciële belangen van Ansu, zoals hierboven omschreven. Ansu verklaart vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en waarborgt de beveiliging daarvan.

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht per e-mail bij ons indienen via info@ansu.eu. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Relevante wet- en regelgeving
ANSU conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder zijn dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanpassing Privacyverklaring
De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 30-10-2019.

Standing out together.

Standing out together. Dat is waar ANSU voor staat. Als specialist in de sierteelt focussen we uitsluitend op soorten die uniek zijn. Met ANSU Vanda zijn we de enige leverancier in Europa van de Vanda, ’s werelds meest exclusieve orchidee. En met ANSU Plantae leveren we een select aantal groene planten, bijzonder in variëteit door eigen veredeling of bijzonder in verkoopconcept.

ANSU
All about ANSU inspiration
Follow us on Instagram.